Giới thiệu khách hàng và nhận quà tặng hấp dẫn lên tới 5 triệu đồng cùng Citibank

SaveSavedRemoved 0
Citibank
Deal Score+1
Quà tặng 5 triệu đồng
Deal Score+1
Quà tặng 5 triệu đồng

Tên chương trình dành cho khách hàng Citibank “Giới thiệu khách hàng và nhận quà tặng hấp dẫn – Kết nối Citigold 2022″

Nội dung chương trình dành cho khách hàng Citibank

Quà tặng: Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, Người Giới thiệu Hợp lệ (Người nhận giải) sẽ được nhận những quà tặng sau:

 • Lượt giới thiệu thành công thứ 1:  Nhận 2 Mã giảm giá Golden Gate với tổng giá trị 2.000.000 VND
 • Lượt giới thiệu thành công thứ 2:  Nhận 2 Mã giảm giá Golden Gate với tổng giá trị 2.000.000 VND
 • Lượt giới thiệu thành công thứ 3: Nhận 3 Mã giảm giá Golden Gate với tổng giá trị 3.000.000 VND
 • Lượt giới thiệu thành công thứ 4: Nhận 4 Mã giảm giá Golden Gate với tổng giá trị 4.000.000 VND
 • Lượt giới thiệu thành công thứ 5: Nhận 5 Mã giảm giá Golden Gate với tổng giá trị 5.000.00 VND

Thời gian áp dụng khuyến mại

Từ ngày 04/03/2022 đến 31/07/2022 (Bao gồm cả hai ngày) và kéo dài cho đến khi hết số lượng quà tặng.

Đối tượng nhận khuyến mại

Khách hàng là giới thiệu là người đã có tài khoản tại ngân hàng CitiBank

Sản phẩm khuyến mại: Tài khoản Citigold mở mới tại Citibank trong Thời gian Khuyến mại.

Phạm vi áp dụng

Chương trình khuyến mại “Giới thiệu khách hàng và nhận quà tặng hấp dẫn – Kết nối Citigold 2022” áp dụng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dành cho tất cả khách hàng cá nhân hiện tại với Citibank Việt Nam trong Thời gian Khuyến mạ

Hình thức nhận ưu đãi

Phương thức nhận Quà tặng: Citibank sẽ thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn và trao giải thưởng cho Người Giới thiệu Hợp lệ trúng thưởng trong vòng 90 ngày kể từ ngày khách hàng đạt đủ điều kiện trúng thưởng.

Thời gian nhận Quà tặng: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Người Giới thiệu Hợp lệ nhận thông báo trúng thưởng. Mọi khiếu nại sau thời gian trên sẽ do Citibank toàn quyền quyết định

Phương thức giới thiệu khách hàng:
Người được Giới thiệu Hợp lệ có thể được xác định theo 03 cách sau:

 • Tên, thông tin liên lạc của Người được Giới thiệu Hợp lệ đã được điền trên tờ Đơn Giới thiệu Khách hàng ký bởi Người Giới thiệu Hợp lệ; và Người được Giới thiệu Hợp lệ ký xác nhận trên Đơn Giới thiệu Khách hàng; hoặc
 • Người Giới thiệu Hợp lệ nhắn tin “CTG MGM” gửi đến 6058, để nhận link đăng ký Tên và thông tin liên lạc của Người được Giới thiệu Hợp lệ trực tuyến. Người được Giới thiệu truy cập vào đường dẫn, điền tên và thông tin liên lạc vào mẫu đơn thông tin khách hàng để gửi đến Citibank; hoặc
 • Người Giới thiệu Hợp lệ có thể vào trang web www.citibank.com.vn/vietnamese/citigoldcircle/referral.htm để điền vào Đơn Giới thiệu Khách hàng trực tuyến và gửi đường dẫn về Chương trình cho Người được Giới thiệu. Người được Giới thiệu truy cập vào đường dẫn, điền tên và thông tin liên lạc vào mẫu đơn thông tin khách hàng để gửi đến Citibank

Điều kiện – điều khoản chung của Citibank

Điều khoản chung:

 • Quà tặng chỉ được trao cho 01 Người Giới thiệu Hợp lệ khi giới thiệu thành công 01 Người được Giới thiệu Hợp lệ.Trong trường hợp có 02 hay nhiều Người Giới thiệu Hợp lệ giới thiệu cùng một Người được Giới thiệu Hợp lệ, thì Citibank chỉ xem xét và trao thưởng cho Người Giới thiệu Hợp lệ nào đã đăng ký trước. Trong trường hợp không rõ ràng và gây tranh cãi, thì quyết định của Người được Giới thiệu Hợp lệ sẽ là kết quả cuối cùng.
 • Citibank có toàn quyền từ chối cung cấp hoặc thu hồi Quà tặng cho bất kỳ Người nhận giải nào mà Citibank cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, sử
  dụng quà tặng sai mục đích hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
 • Citibank có thể liên lạc với Người nhận giải qua số điện thoại/thư điện tử đã đăng ký với Citibank để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.
 • Khi Citibank cho là cần thiết, Citibank sẽ có toàn quyền thay đổi Quà tặng bằng sản phẩm khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị Quà tặng nêu trên trong mọi trường hợp.
 • Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Citibank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (không chỉ bao gồm những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.
 • Với việc chấp nhận hay tiếp nhận Quà tặng, Người nhận giải đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này do có liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng.
 • Citibank không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ Quà tặng. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận Quà
  tặng sẽ là trách nhiệm của Người nhận giải. Người nhận giải có trách nhiệm tự tìm hiểu về những khoản thuế phát sinh cho mình từ ý kiến của chuyên gia.
 • Người nhận giải đồng ý cho Citibank sử dụng tên và hình ảnh trong bất kỳ một hoạt động quảng cáo, khuyến mại nào sau đợt khuyến mại này.
 • Số lượng quà tặng tối đa cho toàn chương trình là 90.000.000 Việt Nam đồng. Trong chừng mực tối đa được pháp luật cho phép, Chương trình khuyến mại có thể kết thúc sớm hơn so với thời gian dự kiến nếu số lượng sản phẩm khuyến mại đã hết.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, Người nhận giải mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình được liệt kê trên đây

Người Giới thiệu Hợp lệ:

Người Giới thiệu Hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:

 • Là khách hàng hiện tại của ngân hàng Citibank, bao gồm cả khách hàng đang có tài khoản, thẻ Ghi nợ hoặc thẻ Tín dụng Citibank đang hoạt động ngay tại thời điểm tham gia chương trình.
 • Không phải là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ.
 • Không phải là người cư trú tại Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, Guernsey, Jersey, Monaco, San Marino, Vatican và Đảo Man hoặc Anh Quốc.
 • Trong Thời gian Khuyến mại, giới thiệu thành công cho Citibank một hoặc nhiều khách hàng thỏa các điều kiện của Người được Giới thiệu Hợp lệ và theo Phương thức giới thiệu khách hàng.
 • Không nằm trong danh sách bị cấm tham gia các chương trình giới thiệu sản phẩm của Citibank và phải thỏa mãn tất cả điều kiện và điều khoản của Chương trình.
 • Nhân viên của ngân hàng Citibank được tham gia vào chương trình

Người được Giới thiệu hợp lệ:

Người được giới thiệu phải thỏa tất cả các điều kiện sau đây (‘Người được Giới thiệu Hợp lệ”):

 • Là khách hàng mới trước đó chưa có tài khoản ngân hàng tại ngân hàng Citibank tại thời điểm tham gia Chương trình.
 • Là chủ tài khoản chính của ngân hàng Citibank tại thời điểm tham gia Chương trình.
 • Không là thường trú dân của Liên minh Châu Âu (EU), Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ, Guernsey, Jersey, Công quốc Monaco, San Marino, Vatican, Đảo Man, và Anh Quốc
 • Không phải là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào hạn chế hoạt động giới thiệu.
 • Không nằm trong danh sách bị cấm tham gia các chương trình giới thiệu sản phẩm của Citibank
 • Có số dư tối thiểu 1 tỷ VNĐ hoặc tương đương bằng ngoại tệ khác tại thời điểm mở tài khoản (áp dụng cho Tài khoản Tiền gửi tiết kiệm hoặc Tài khoản tiền gửi có kì hạn từ 3 tháng trở lên) và được mở trong vòng 02 tháng kể từ ngày mở tài khoản Citigold.

 

>>> Xem thêm

Chương trình ưu đãi Citibank

Các ưu đãi nổi bật trên CardTOT

TỐTĐã lưu TỐTKhông TỐT 0
1
CardTOT
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart